Not your usual wine dealer

Voorwaarden

1. Elke bestelling is onderworpen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden.

De koper aanvaardt tevens dat de verkoopsvoorwaarden van Wine@Heart bvba als enige van toepassing zijn, met uitsluiting van zijn eigen verkoopsvoorwaarden, zelfs als deze zouden bedingen dat verkoopsvoorwaarden van de koper als enige van toepassing zijn. Hier kan enkel schriftelijk van worden afgeweken.

2. Alle prijzen vermeld op de website, in onze brochure of op ons drukwerk zijn adviesprijzen eindverbruiker en zijn geldig zolang de voorraad strekt, en kunnen geen aanleiding geven tot verkoopverplichting.

3. Met het oog op het zeldzame of speculatieve karakter van bepaalde producten, kan er een hoeveelheidsbeperking toegepast worden.

4. De opgegeven prijzen zijn per fles van 0.75cl. tenzij anders vermeld.

5. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro, inclusief BTW, accijnzen en verpakkingsheffing, en afgehaald in ons magazijn.

6. Franco levering vanaf een bestelling van €300 (excl. BTW). Bij kleinere bestellingen rekenen wij een forfait van €10 (excl. BTW).

7. De goederen reizen steeds op risico en verantwoordelijkheid van de bestemmeling.

Controleer steeds uw pakket bij aankomst, u beschikt over een termijn van 24 uur om eventueel voorbehoud aan te tekenen in geval van ontbrekende goederen of beschadigingen. Dit dient steeds schriftelijk te gebeuren.

8. De goederen blijven volledig en onverdeeld eigendom van de verkoper (Wine@Heart bvba) tot betaling van de volledige factuur ervan. (Wet van 12 mei 1980).

Het risico van beschadiging, verdwijning of slechte bewaring gaat echter reeds over op de koper vanaf het moment van levering.

9. Onze facturen zijn onmiddellijk betaalbaar, behoudens schriftelijk anders overeengekomen.

10. Betaling kan contant of via overschrijving.

11. Bij laattijdige betaling is, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest van 1% per maand verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur.

12. In geval van wanbetaling wordt het nog verschuldigde bedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van €75,00

13. Wij behouden ons het recht om prijzen te wijzigen ingevolge van evoluties op de wijnmarkt, verandering van jaargang, verhoging van accijnsrechten of BTW, schommelingen in wisselkoers of alle factoren die een of meer bestanddelen van de kostprijs beïnvloeden.

14. Dit tarief vervang annuleert en vervangt de vorige.

15. Foto’s, beschrijvingen, jaargangen en alle informatie die wij aanbieden zijn louter informatief en decoratief en kunnen afwijken.

16. Bij betwisting is enkel de rechtbank van Antwerpen bevoegd.